پخش زنده

در ساعاتی که رویدادی در حال برگزاری باشد، پخش زنده شروع به پخش آن رویداد خواهد کرد