Home Event

periodic fever syndrome & autoinflammatory diseases

periodic fever syndrome & autoinflammatory diseases

Share

Start: Thursday 2021-12-09 09:00

End: Thursday 2021-12-09 12:001 Comment(s)

خانم دکتر پژن طرفه نژاو
خانم دکتر پژن طرفه نژاو

Thursday 9 December 2021 - 03:09

برگزاری برای هر سخنران که بتواند یافته های پزشکی خویش را بدیگران نزدیک و بهتر برساند دربازبینیها پُربارترند

Your Comment

More Posts

Similar posts