بررسی وضعیت رشد و ریزمغذی ها در کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا(ع) شیراز در سال ۹۲-۹۱

مقدمه: بیماری فلج مغزی شامل گروهی از اختلالات حرکتی هستند که غیر پیشرونده بوده و آسیب مغزی معمولا در حول و حوش تولد ایجاد شده و بر اساس الگوی درگیری حرکت به 4 دسته عمده تقسیم می شوند: اسپاستیک دی پلژیک، اسپاستیک گوادری پلژیک، همی پلژیک و اکستراپیرامیدال.
مطالعات قبلی نشان داده اند که عقب ماندگی رشد و سوء تغذیه و مقادیر کم دریافت ریزمغذی ها و سطح پایین ریزمغذی ها در سرم این بیماران شایع می باشد که می تواند بر روی کیفیت زندگی این بیماران تاثیر عمده داشته باشد. حتی برخی مطالعات نشان داده اند که بهبود وضعیت تغذیه می تواند تاثیر مثبت بر روی عملکرد حرکتی این بیماران داشته باشد. بنابر این این موضوع ما را بر آن داشت که مطالعه ای در خصوص وضعیت رشد و ریزمغذی ها و ارتباط بین کمبود ریزمغذی ها و فاکتورهایی مانند سن، جنس، نوع و شدت بیماری و شدت سوء تغذیه انجام دهیم.

روش کار: 100 بیمار مبتلا به فلج مغزی در این مطالعه شرکت کردند که 10 بیمار به دلیل همولیز نمونه خون گرفته شده از مطالعه خارج شدند. در این بیماران (90 بیمار) معیارهای رشدی (وزن، قد و BMI) اندازه گیری شد و سپس بر اساس کرایتریاهای Gomez، Water low، Cole و WHO برای سوء تغذیه طبقه بندی شدند و همچنین شدت درگیری حرکتی این بیماران توسط معیارهای GMFCS و MACS ارزیابی شد. سپس آنالیز آماری اطلاعات به دست آمده با استفاده از تست های آماری Chi-square و ANOVA انجام گردید.

نتایج: سوء تغذیه و عقب ماندگی رشدی در کودکان مبتلا به فلج مغزی بسیار چشمگیر می باشد. 52 (7/57%) بیمار وزن کمتر از پرسنتایل 5 و 87 بیمار (6/96%) شامل 54 پسر (1/98% پسرها) و 33 دختر (2/94% دخترها) در مطالعه ما وزن پایین تر از پرسنتایل 50 داشتند. 25 بیمار کم وزنی متوسط و 27 بیمار کم وزنی شدید داشتند. 50 بیمار (5/55%) قد کمتر از پرسنتایل 5 و 81 بیمار (90%) قد کمتر از پرسنتایل 50 داشتند. 15 بیمار (7/16%) کوتاه قدی متوسط و 35 بیمار (9/38%) کوتاه قدی شدید داشتند. 3/43% کلسیم پایین، 7/6% فسفر پایین، 8/17% مس پایین، 6/25% روی پایین و 1/1% سطح فریتین پایین داشتند. یافته جدید در مطالعه ما نسبت به مطالعات قبل این است که کمبود روی در کودکان مبتلا به فلج مغزی شایع تر است. همچنین ما دریافتیم که رابطه معنی داری بین سطح فسفر سرم و متغیر سن (03/0 P=) و بین گرید 5 GMFCS و کمبود روی وجود دارد (04/0 P=). همچنین رابطه معنی داری بین شدت سوء تغذیه و نوع اسپاستیک کوادری پلژیک فلج مغزی و بین کم وزنی و کوتاه قدی با نوع اسپاستیک کوادری پلژیک وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: از آن جائی که ریز مغذی ها در بسیاری از عملکردهای حیاتی بدن مانند استحکام استخوان ها، قدرت عضلانی، هدایت عصبی، وضعیت شناختی و ایمنی و بسیاری اعمال ضروری دیگر نقش دارند. بنابراین حفظ تعادل سطح خونی آن ها امری ضروری می باشد. همچنین از آنجائی که اصلاح وضعیت تغذیه می تواند بر روی عملکرد حرکتی این بیماران تاثیر شگرفی داشته باشد، توجه ویژه به وضعیت تغذیه این گروه از بیماران جداً توصیه می شود.

نویسندگان: دکتر سرور اینالو، دکتر ناصر هنر، دکتر فیروزه فضلعلی زاده

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز19
دیروز96
این هفته329
این ماه2394
کل281855

1
آنلاین