بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مرکزی در بیماران تالاسمی ماژورمراجعه کننده به بیمارستان دستغیب با و بدون هپاتیت C

مقدمه: از مشکلات اصلی بیماران تالاسمی ماژور، ابتلا به هپاتیت سی و اختلال عملکرد تیروئید می باشد. یکی از عوارض شایع درمان هپاتیت سی با اینترفرون آلفا نیز اختلال عملکرد تیروئید شامل هیپوتیروئیدی اولیه و مرکزی و همچنین هیپرتیروئیدی است.
بیماران تالاسمی ماژور مستعد ابتلاء به اختلال عملکرد تیروئید هستند و نیز شیوع اختلال عملکرد تیروئید در آن ها نسبت به جمعیت نرمال بیشتر است. به نظر می رسد که شیوع اختلال عملکرد تیروئید به خصوص هیپوتیروئیدی مرکزی در بیماران تالاسمی ماژور مبتلا به هپاتیت سی که اینترفرون آلفا دریافت کردند در مقایسه با بیماران تالاسمی ماژور غیر مبتلا به هپاتیت سی بیشتر باشد. این مطالعه شیوع هیپوتیروئیدی مرکزی در بیماران تالاسمی ماژور مبتلا به هپاتیت سی که اینترفرون آلفا دریافت کردند و نیز شیوع هیپوتیروئیدی مرکزی در بیماران تالاسمی ماژور غیر مبتلا به هپاتیت سی را بررسی می کند.

روش انجام مطالعه: تعداد 201 بیمار تالاسمی ماژور از بین 505 بیمار به صورت راندوم انتخاب شدند. آزمایشات FT4، FT3، TSH، TT4، TT3 با استفاده از روش Electrochemiluminescence انجام شد. بیماران به دو گروه با عملکرد نرمال تیروئید و بیماران با اختلال عملکرد تیروئید تقسیم شدند و سپس فراوانی هپاتیت سی و دریافت اینترفرون آلفا در این دو گروه مقایسه شد.

نتایج: ارتباط آماری معنی داری بین اختلال عملکرد تیروئید شامل هیپوتیروئیدی مرکزی و اولیه و هیپرتیروئیدی با هپاتیت سی مثبت و نیز با دریافت اینترفرون آلفا دریافت نشد.

نتیجه گیری: در مطالعه ما ارتباطی بین هپاتیت سی اینترفرون آلفا و اختلال عملکرد تیروئید یافت نشد و پیشنهاد می شود در آینده مطالعات بیشتری در این زمینه در جمعیت های دیگر و با تعداد بیشتری بیمار تالاسمی ماژور انجام شود.

نویسندگان: دکتر مهران کریمی- دکتر حمداله کرمی فر- دکتر شهره جلوداری

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز24
دیروز96
این هفته334
این ماه2399
کل281860

3
آنلاین