بررسی شیوع اختلالات فانکشنال کلیوی در بیماران پیوند کبد زیر 18 سال مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز در سال ۹۱-۹۲

مقدمه: پیوند کبد تاثیرات مهمی روی کارکرد توبولی و گلومرولی دارد. اگر چه در سالیان اخیر با استفاده از داروهای جدید ایمونوساپرسیو احتمال پس زدگی ارگان های پیوندی کاهش یافته است ولی عوامل جانبی دیگری مثل توکسیسیتی موجب کاهش عملکرد این ارگان ها از قبیل کلیه گردیده است. با ارزیابی عملکرد کلیوی در بیماران پیوند کبد و شناسایی فاکتورهای تسریع کننده CKD از قبیل فشار خون بالا و پروتئین اوری، می توان عوارض کلیوی را کم کرد.

روش کار: در این مطالعه 46 بیمار پیوند کبد 7 تا 18 ساله که حداقل 6 ماه از پیوند کبد آن ها گذشته بود و قبل از پیوند GFR£60 نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم مربوط به سن، جنس، بیماری زمینه ای کبد، زمان پیوند، طول پیوند، BUN، Cr و GFR بیماران قبل از عمل از پرونده بیماران استخراج شد. قد بیماران اندازه گیری و ثبت شد. سطوح سرمی UA، Mg، P، Ca، Cr، BUN، سیکلوسپورین یا تاکرولیموس، سیستاتین C و هم زمان سطوح ادراری UA، Cr، Mg، P، Ca و میکروآلبومین چک شد. مقادیر Ca/Cr، FEUA، GFR، Alb/Cr، TRP، FEMg و ترشح ادراری اسید اوریک با توجه به فرمول های موجود برای هر بیمار محاسبه شد. هولتر مانیتورینگ فشار خون بیماران انجام شد. داده های ABPM با European norm مقایسه و دسته بندی شدند. در نهایت ارتباط بین اندکس های گلومرولی و توبولی با متغیرهای سن، بیماری زمینه ای کبد، سطوح سرمی CNI ها، طول مدت پیوند و فشار خون با استفاده از روش های آماری در نرم افزار SPSS 19 آنالیز شد.

نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 3/3±2/12 سال بود. 22 نفر مذکر و 24 نفر مونث بودند. میانگین فاصله زمانی بین پیوند کبد و انجام مطالعه 1/26±8/29 ماه بود. استفاده از سیستاتین سی در مقایسه با کراتینین GFR کمتری را در هر بیمار نشان داد. 5/43% از بیماران با به کارگیری ABPM پرفشاری خون داشتند و 37% از بیماران Systolic non dipping و 6/32% Diastolic non dipping بودند. 3/4% هیپریوریکوزاوری، 1/26% میکروآلبومینوری، 5/6% هیپرکلسیوری، 5/43% FEMg غیرنرمال، 3/4% TRP غیر نرمال و 13% FEUA غیر نرمال داشتند. هیچ ارتباط معنی دار آماری بین طول مدت پیوند و GFR، هیپرکلسیوری (P=0.55)، TRP (P= 0.09)، FEUA (P=0.13) به دست نیامد ولی بین طول مدت پیوند و میکروآلبومینوری (P=0.039)، هیپراوریکوزیوری (P= 0.05)، FEMg (P=0.002) ارتباط معنی دار آماری به دست آمد. بین سطح خونی تاکرولیموس و GFR، هیپرکلسیوری (P=0.17)، هیپریوریکوزاوری (P=0.93)، میکروآلبومینوری (P=0.71)، FEUA (P=0.51)، FEMg (P=0.97) و TRP (P=0.50) ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت.
بین بیماری زمینه ای کبد و GFR ارتباط معنی دار آماری به دست نیامد. همچنین هیچ اختلاف معنی داری در GRR، TRP (P= 0.57)، هیپریوریکوزوری (P= 0.78)، Alb/Cr (P=0.73) ، FEMg (P=0.93) و FEUA (P=0.08) بین گروه متابولیک و غیرمتابولیک دیده نشد. ولی بین نسبت Ca/Cr در دو گروه متابولیک و غیر متابولیک تفاوت معنی دار آماری به دست آمد (P=0.03).

بحث و نتیجه گیری: عملکرد توبولی و گلومرولی در بیماران پیوند کبد مختل است و پرفشاری خون در این بیماران شیوع بالایی دارد. استفاده از سیستاتین سی به جای کراتینین در محاسبه GFR و به کارگیری ABPM در ثبت فشار خون بیماران و پایش دوره ای منظم عملکرد کلیه جهت شناسایی و درمان این اختلالات ضروری می باشد.

نویسندگان: دکتر میترا بصیرت نیا- دکتر فاطمه رزمجویی

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز26
دیروز96
این هفته336
این ماه2401
کل281862

1
آنلاین