بررسی ﺗﺄثیر ﺗﺄخیر در کلامپ بند ناف در مقایسه با کلامپ سریع بند ناف در بروز خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس با سن حاملگی کمتر یا مساوی ۳۴ هفته در بیمارستان های حافظ وحضرت زینب (س) در سال ۱۳۹۱ و۱۳۹۲

مقدمه: یکی از مهم​ترین علل مرگ و میر نوزادان نارس خونریزی داخل بطنی (IVH) می باشد. در این مطالعه، ﺗﺄثیر کلامپ ﺗﺄخیری بند ناف (DCC) و کلامپ زودرس بند ناف (ICC) را بر بروز IVH نوزادان نارس مقایسه شده است.

روش کار: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده آینده نگر کورکورانه، ۱۴۸ نوزاد با سن حاملگی ۲۶-۳۴ هفته به گروه های ICC (کلامپ بند ناف در ۱٠-۱۵ ثانیه) و DCC (کلامپ بند ناف در ۳٠-۴۵ ثانیه) تقسیم شدند.

نتایج: ۶۹ نوزاد در گروه DCC و ۷۹ نوزاد در گروه ICC به ترتیب با متوسط سن حاملگی 22/2±17/31 و 85/1±86/30 قرار داشتند. میانگین سطح هموگلوبین اولیه درگروه های ICC و DCC به ترتیب 1/2±41/15و 45/2±46/16 بود. تعداد نوزادان نیازمند تزریق خون در گروه ICC بیشتر ازگروه DCC بود ولی از لحاظ آماری معنی​دار نبود. حداکثر مقدار بیلی روبین در گروه های ICC و​ DCC​ به ترتیب 31/2±75/10و 54/2±35/10 بود ولی میانگین مدت زمان فتوتراپی و نیاز به فتوتراپی شدید در گروه ICC به صورت معنی دار بالاتر بود. از لحاظ آماری تعداد نوزادان مبتلا به IVH​ درگروه های ICC و DCC برابر بود. ٪90 نوزادان مبتلا به IVH درگروه DCC دچار IVH درجه یک شدند در مقابل ٪20 نوزادان مبتلا در گروه ICC درجه یک IVH داشتند و80% آنها به درجات بالاتر مبتلا شدند. مدت زمان بستری در گروه DCCکمتر بود.

بحث و نتیجه​گیری: کلامپ ﺗﺄخیری بند ناف در نوزادان نارس احتمال بروز درجات شدید IVH و مدت زمان بستری را کاهش می دهد و موجب افزایش سطح هموگلوبین می شود.

نویسندگان: دکتر فریبا همتی- دکتر بهیه نام آور جهرمی- دکتر لیلا سالاریان

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز57
دیروز99
این هفته376
این ماه2674
کل303983

2
آنلاین