بررسی اثر ارسوداکسی کولیک اسید بر زردی غیر مستقیم در نوزادانی که تحت فوتوتراپی قرار می گیرند

مقدمه: زردی یک مشکل شایع در نوزادان می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ارسوداکسی کولیک اسید (UDCA) در کاهش بیلی روبین غیر مستقیم در نوزادان تحت درمان فتوتراپی انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور در نوزادان مبتلا به زردی که در بخش نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 تحت فوتوتراپی قرار داشتند، انجام شد. با توجه به کرایتریای ورود و خروج و یافته های آزمایشگاهی، 80 نوزاد با هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی به روش بلاکه کردن به دو گروه 40 نفره تقسیم شدند. در گروه بیمار 10 mg/kg/day divided Q12H کپسول Ursobil (300 میلی گرم) علاوه بر فوتوتراپی دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل فقط فوتوتراپی دریافت کردند. سطح بیلی روبین تام هر 12 ساعت تا رسیدن به زیر 10 mg/dl اندازه گیری شد و پس از آن فوتوتراپی قطع می شد. طول مدت فوتوتراپی توسط یک تایمر انجام شد. دو گروه از نظر سطح بیلی روبین تام در زمان های مختلف و طول مدت فوتوتراپی با استفاده از T-test و one-way ANOVA مقایسه شدند. P<0.05 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج: میانگین بیلی روبین تام در گروه کنترل 12، 24 و 48 ساعت بعد از فوتوتراپی به ترتیب 12±6/1، 10±1/1 و 8/9± 2/0 میلی گرم در دسی لیتر می باشد در حالی که مقادیر فوق در گروه بیمار به ترتیب 4/14±3/5، 1/12±4/1 و 1/10±1/1 میلی گرم در دسی لیتر می باشد (P<0.05). متوسط مدت زمان مورد نیاز برای نور درمانی برای کاهش سطح بیلی روبین به کمتر از mg/dl10، 5/15±6 و 6/44±3/13 ساعت به ترتیب در گروه مورد و گروه شاهد بود (P=0.001).

بحث و نتیجه گیری: ارسوداکسی کولیک اسید به همراه نوردرمانی در کاهش زردی نوزادان با هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم موثرتر از فوتوتراپی به تنهایی است. این دارو همچنین مدت زمان مورد نیاز برای نوردرمانی را کاهش می دهد و در نتیجه مدت زمان بستری را کاهش می دهد.

 

نویسندگان: دکتر نرجس پیشوا- دکتر الهام قشقایی سعدی

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز67
دیروز150
این هفته217
این ماه1349
کل295807

2
آنلاین